Leveringsvoorwaarden WordPress Onderhoud

Definities

"Dienst": Hieronder wordt verstaan de service 'WordPress Onderhoud' die door Opdrachtnemer wordt aangeboden, zoals beschreven in het volgende segment.
"Opdrachtgever": Elke persoon, bedrijf of entiteit die de dienst van Opdrachtnemer afneemt en daarvoor een overeenkomst is aangegaan.
"Opdrachtnemer": MB Digital Ventures, het bedrijf dat de Dienst aanbiedt.
"Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures": De Algemene Voorwaarden van MB Digital Ventures, welke te raadplegen zijn via hun website.
"Website": De specifieke website of websites van Opdrachtgever waarop de dienst van toepassing is. "Termijn": De periodieke tijdseenheid (bijvoorbeeld maandelijks) waarvoor Opdrachtgever zich heeft ingeschreven om de dienst te ontvangen en waarvoor betaling verschuldigd is.
"SEPA-incasso": Een betalingsmethode waarbij geld wordt afgeschreven van de bankrekening van Opdrachtgever volgens de SEPA-regels.
"iDEAL-betaling": Een online betaalmethode die klanten van de meeste Nederlandse banken directe online betalingen laat doen via hun eigen bank.

Beschrijving van de Dienst

De dienst 'WordPress Onderhoud' faciliteert een reeks acties ter ondersteuning van de functionaliteit en prestaties van de WordPress website van Opdrachtgever. Hieronder valt het maken van reservekopieën van de Website als potentiële herstelpunten. Updates aan de WordPress-core, plugins en thema's worden periodiek automatisch uitgevoerd met een mechanisme dat een mogelijkheid biedt om wijzigingen terug te draaien indien nodig. Daarnaast wordt een rapportage aangeboden die een overzicht verschaft van verzamelde data en uitgevoerde werkzaamheden.

De Dienst omvat tevens een monitoringssysteem dat de bereikbaarheid van de website controleert, en veiligheidscontroles om potentiële kwetsbaarheden binnen de WordPress-installatie, plugins en thema's te identificeren. Dit kan ook inhouden dat er gescand wordt op malware en blacklisting. Periodieke evaluaties van de websiteprestaties, in het bijzonder de snelheid, maken eveneens deel uit van deze dienst. Afsluitend kunnen klanten een SEO-analyse ontvangen die informatie verschaft over de positie van hun website in de ranking van opgegeven zoekwoorden in zoekmachines en vergeleken met concurrenten.

De exacte inhoud van de dienst is afhankelijk van het pakket dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen zijn.

Annulering en recht op ontbinding

Bij annulering gelden de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 9 (Annulering en recht op ontbinding) van de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures.

Beëindiging van de dienst is mogelijk door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de Dienst naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te beëindigen. Bij een dergelijke beëindiging door Opdrachtnemer zal het reeds betaalde bedrag voor de lopende termijn naar rato worden teruggestort. Opdrachtgever kan de Dienst opzeggen tot 48 uur voor de volgende factureringstermijn.

Indien Opdrachtgever zich beroept op het herroepingsrecht van 14 dagen na afsluiten van de koop of afstand, zal het reeds betaalde bedrag voor de lopende termijn naar rato worden teruggestort.

Aansprakelijkheid

In aanvulling op de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 11 (Aansprakelijkheid) en Artikel 12 (Vrijwaringen) van de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor onderstaande geleden schades:

a. Schade als gevolg van het falen van automatische updates of door het terugdraaien van dergelijke updates.
b. Verlies van gegevens ondanks de aanwezigheid van reservekopieën.
c. Schade voortvloeiend uit niet gedetecteerde kwetsbaarheden of malware, ondanks de beveiligingscontroles en -scans.
d. Prestatieproblemen of -vertragingen die niet zijn geïdentificeerd in de periodieke website-evaluaties.
e. Schade als gevolg van onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de SEO-analyse.

Probleemoplossing

Nadrukkelijk bevat deze dienst NIET het verhelpen van (gedectecteerde) problemen, versnellen van de website, of updaten van plugins of thema's die automatische updates niet ondersteunen. Deze werkzaamheden worden verricht tegen het dan geldende uurtarief. Alvorens aanvang van betaalde werkzaamheden, zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld en om toestemming worden gevraagd. Opdrachtnemer geeft geen garantie op een vaste responstijd voor probleemoplossing.

Prijzen en betaling

In overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 6 (Prijzen) komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een periodieke prijs overeen die vermeld is op de website. Prijzen voor bestaande klanten kunnen overeenkomstig Artikel 6, Lid 7 uit de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures worden gewijzigd.

Facturering vindt maandelijks plaats. Door betaling van de eerste termijn van de Dienst via een iDEAL-betaling, verstrekt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een doorlopende machtiging voor automatische incasso van het verschuldigde bedrag via SEPA-incasso. Deze machtiging blijft van kracht totdat de dienst beëindigd wordt conform de geldende voorwaarden.

Wijzigingen aan deze voorwaarden

Bepalingen rondom het wijzigen van voorwaarden zoals vermeld in Artikel 18 (Wijzigingen aan deze voorwaarden) uit de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures zijn ook van toepassing op deze voorwaarden,