Algemene Voorwaarden
MB Digital Ventures

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen tussen MB Digital Ventures en/of aan MB Digital Ventures gelieerde ondernemingen, en de wederpartij, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn aangegaan.

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hieronder vermelde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a. Opdrachtnemer: De onderneming MB Digital Ventures, statutair gevestigd te Amsterdam, die in de uitoefening van beroep of bedrijf offertes indient en overeenkomsten aangaat betreffende dienstverlening.

b. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten.

c. Overeenkomst: Elke tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de Opdrachtnemer zich heeft verbonden jegens de Opdrachtgever tot het verrichten van bepaalde diensten, alles zoals nader overeengekomen in de schriftelijke bevestiging van de opdracht.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 De Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren met de zorgvuldigheid en het vakmanschap die in de branche gebruikelijk zijn.

3.2 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden of diensten te laten verrichten door derden, zonder dat hiervoor toestemming van de Opdrachtgever is vereist.

3.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle gegevens die de Opdrachtnemer noodzakelijk acht voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn.

3.4 Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

3.5 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.6 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.7 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die verband houden met schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de schade aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 – Wijziging van de Overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

4.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

4.3 Indien een vaste of periodieke prijs is overeengekomen, zal de Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. Dergelijke overschrijdingen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

4.4 De Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

4.5 In geval van een abonnement behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om de prijzen op elk moment in de overeenkomst te verhogen, met kennisgeving van minimaal 1 contractduur of 1 maand, welke van de twee langer is.

Artikel 5 – Contractduur

5.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2 Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan zal deze termijn nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 Alle prijzen die door Opdrachtnemer worden gecommuniceerd, zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, alsmede eventuele kosten die in het kader van de Overeenkomst gemaakt moeten worden, tenzij expliciet anders vermeld.

6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste of periodieke prijs overeenkomen.

6.3 Indien geen vaste of periodieke prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Dit zal geschieden volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer.

6.4 Indien Opdrachtnemer een vaste prijs, periodieke prijs of uurtarief overeenkomt met de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs of uurtarief. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.

6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering significante wijzigingen hebben voorgedaan in de tarieven die relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6.6 Opdrachtnemer mag de prijs verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in redelijkheid onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en dat dit niet toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk informeren.

6.7 In geval van een periodieke betaling behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om de prijzen op elk moment in de Overeenkomst te verhogen, met kennisgeving van minimaal 1 contractduur of 1 maand, welke van de twee langer is.

Artikel 7 – Facturering en betaling

7.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een wijze zoals aangegeven door Opdrachtnemer en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien betaling uitblijft, ontvangt Opdrachtgever een herinnering. Bij het negeren van deze herinnering volgt een aanmaning. Als betaling van de aanmaning na 14 dagen niet is ontvangen, kan de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.3 Bij gebrek aan betaling na een herinnering is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan aan Opdrachtnemer de volgende kosten verschuldigd: administratie-, porto-, en aanmaningskosten van 22,95 EUR exclusief BTW; redelijke kosten voor voldoening buiten rechte; en eventuele gerechtelijke en executiekosten. Rente over deze kosten kan worden gevorderd.

7.4 In bepaalde gevallen moet een prijs vooraf of periodiek betaald worden. Levering vindt plaats na ontvangst van betaling.

7.5 Indien tijdige betaling uitblijft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor diensten of producten af te sluiten of te beëindigen.

7.6 Opdrachtgever gaat akkoord met facturering en communicatie per e-mail, erkent de juridische status ervan, en is verantwoordelijk voor het tijdig controleren van deze e-mails, inclusief de spam-map. Een wijziging in e-mailadres moet tijdig aan Opdrachtnemer worden gemeld.

Artikel 8 – Revisies en garantie

8.1 Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Opdrachtgever recht heeft op één of meerdere revisies van de geleverde diensten of producten, zijn de voorwaarden voor dergelijke revisies in deze overeenkomst vastgelegd.

8.2 Opdrachtnemer kan, naar eigen inzicht en beoordeling, ervoor kiezen om extra revisies toe te voegen bovenop het overeengekomen aantal, indien Opdrachtnemer de opmerkingen of klachten van Opdrachtgever als redelijk en rechtvaardig beschouwt.

8.3 Alle revisies moeten binnen een redelijke termijn na de levering van de oorspronkelijke diensten of producten worden aangevraagd en uitgevoerd, zoals vastgelegd in deze overeenkomst of zoals redelijkerwijs overeengekomen tussen Partijen.

8.4 Elke revisie die buiten de in deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden valt, kan onderhevig zijn aan extra kosten, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht volgens de dan geldende uurtarieven.

8.5 Alle verzoeken tot revisies moeten schriftelijk worden ingediend door Opdrachtgever en duidelijk en gedetailleerd de gewenste aanpassingen vermelden. Hiermee wordt beoogd misverstanden of miscommunicatie te minimaliseren.

8.5 Revisies mogen niet leiden tot een substantiële wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen diensten of producten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. Wat als substantieel wordt beschouwd, is ter redelijke beoordeling van Opdrachtnemer.

8.6 Deze clausule sluit eventuele andere garanties of verplichtingen die tussen Partijen kunnen worden overeengekomen, niet uit en moet worden gelezen in overeenstemming met de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Artikel 9 – Annulering en recht op ontbinding

9.1 Opdrachtgever ziet af van zijn herroepingsrecht en bedenktijd van 14 dagen bij koop op afstand, indien dit expliciet is vermeld op de website van opdrachtnemer of in andere communicatiemiddelen die door opdrachtnemer worden gebruikt.

9.2 Indien de overeenkomst door opdrachtgever is ondertekend of via internet is aangegaan, wordt de opdracht als definitief beschouwd en is deze onmiddellijk van kracht.

9.3 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te allen tijde schriftelijk of per e-mail op te zeggen, onder de voorwaarden zoals in deze overeenkomst of andere geldende (leverings)voorwaarden, bepalingen of overeenkomsten uiteengezet.

9.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, is Opdrachtgever verplicht een bedrag te betalen zoals vastgesteld in de leveringsvoorwaarden voor deze dienst of in de overeenkomst. Bij ontbreken van deze voorwaarden is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij werkzaamheden conform het geldende uurtarief worden gedeclareerd.

9.5 Indien opdrachtnemer de overeenkomst tussentijds opzegt, zal hij in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

9.6 De eventuele extra kosten die voor opdrachtnemer voortvloeien uit de overdracht van de werkzaamheden zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

10.2 Na het sluiten van de overeenkomst kan opdrachtnemer de overeenkomst opschorten of ontbinden indien hem ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat:

a) opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

b) opdrachtgever de diensten van opdrachtnemer misbruikt of voor illegale doeleinden inzet;

c) opdrachtgever schade aanbrengt aan derden.

10.3 Indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, mag opdrachtnemer de overeenkomst eveneens opschorten of ontbinden.

10.4 Opdrachtnemer is ook gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er anderszins omstandigheden zijn die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.6 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Diensten van Opdrachtnemer worden geleverd ‘zoals ze zijn’, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele geleden schade, zowel direct als indirect als gevolg van het gebruiken of onvermogen tot gebruik van de dienstverlening of producten van opdrachtnemer.

11.2 Indien opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.3 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de totaalprijs, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde bedragen.

11.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 – Vrijwaringen

12.1 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden en overheidsinstanties die voortvloeien uit het niet naleven van de toepasselijke wetten en regelgeving door de opdrachtgever, inclusief, maar niet beperkt tot, gegevensbescherming, consumentenbescherming, en intellectuele eigendomsrechten.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de implementatie, integratie, of gebruik van door opdrachtnemer aanbevolen technologieën, software of systemen, tenzij direct veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.

12.2 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

13.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5 Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 De partijen zullen informatie die logischerwijs vertrouwelijk is of door de andere partij als vertrouwelijk is verklaard geheim houden.

14.2 Als door een rechterlijke uitspraak of een wettelijke bepaling opdrachtnemer vertrouwelijke informatie moet verstrekken, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 15 – Auteursrecht en intellectueel eigendom

15.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

15.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15.4 Opdrachtgever stemt in dat het logo van opdrachtgever, ontwerpen of producten die voor opdrachtgever door opdrachtnemer zijn gemaakt of ervaringen van opdrachtgever herkenbaar worden gepubliceerd en ter promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij deze uitingen gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten.

15.5 Opdrachtgever heeft het recht om tegen lid 4 van dit artikel in bezwaar te gaan, waarna opdrachtnemer de publicaties niet zal plaatsen of waar mogelijk zal verwijderen.

15.6 Alle ontwerpen, concepten, creaties, en content blijven het volledige intellectuele eigendom van MB Digital Ventures totdat het volledige overeengekomen bedrag is betaald door de Klant. Na betaling deelt MB Digital Ventures alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het geleverde werk met de Klant. Deze overdracht geldt alleen voor het eindproduct zoals geleverd; niet voor ontwerpschetsen, ruwe versies, of ongebruikte concepten. Deze blijven ten aller tijde intellectueel eigendom van enkel MB Digital Ventures en mogen niet door Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

15.7 Indien het geleverde werk materialen van derden bevat, zoals stockfoto’s of softwarelicenties, dan kunnen daarop andere licentievoorwaarden van toepassing zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan deze licentievoorwaarden.

Artikel 16 – Geschillen

16.1 In het geval van een geschil tussen partijen, zullen zij zich in eerste instantie te goeder trouw inspannen om het geschil in onderling overleg te verhelpen.

16.2 Indien partijen niet in staat zijn het geschil in onderling overleg op te lossen, zijn zij verplicht het geschil voor te leggen aan een erkende bemiddelaar voordat zij gerechtelijke stappen ondernemen.

16.3 Indien bemiddeling niet tot een oplossing leidt, is de rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

17.1 Op deze voorwaarden en elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Wijzigingen van deze voorwaarden

18.1 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze voorwaarden of andere toepasselijke (leverings)voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

18.2 Wanneer er wijzigingen plaatsvinden, wordt Opdrachtgever hiervan per e-mail in kennis gesteld.

18.3 Indien Opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren, dient deze zijn bezwaar binnen 7 dagen na ontvangst van voornoemde e-mail kenbaar te maken, hetgeen zal resulteren in de beëindiging van de dienst aan het einde van de lopende termijn. Tot het einde van die termijn blijven de voorgaande voorwaarden van toepassing.

18.4 Indien de Opdrachtgever binnen voornoemde 7 dagen geen bezwaar maakt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Voortgezette afname van de dienst na kennisgeving van wijzigingen houdt een onvoorwaardelijke acceptatie van de gewijzigde voorwaarden in.

18.5 Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de voorwaarden en mededelingen van Opdrachtnemer actief te monitoren.

Aanvullende bepalingen: MB Web Solutions

De onderhavige Aanvullende Bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen voor web diensten (Webdesign, WordPress Onderhoud, Hosting) tussen MB Digital Ventures, al dan niet handelend onder de naam MB Web Solutions, en de wederpartij, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn aangegaan.

Laatste wijziging: 07 aug 2023, 09:00 uur

Artikel 1 – Aansprakelijkheid

1.1 Opdrachtgever verricht haar diensten naar beste inzicht en vermogen.

1.2 Opdrachtgever geeft voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaarheid of bereikbaarheid.

1.3 Eventuele schade die geleden is door bovengenoemde oorzaken kan niet worden verhaald op opdrachtnemer, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

1.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geplaatste inhoud of de wijze van gebruik van de diensten van opdrachtnemer, evenals eventuele schade die voortvloeit uit handelen van opdrachtgever.

1.5 Schade die wordt geleden door misbruik van opdrachtgever zal op opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 2 – Opzegging en opschorting

2.1 Opdrachtgever kan zijn abonnement op diensten van MB Web Solutions per einde contract schriftelijk opzeggen. De dienst zal dan met inachtneming van de loopduur voor de desbetreffende dienst worden beëindigd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk en er zal geen restitutie van betaalde bedragen plaatsvinden.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de dienstverlening per direct tijdelijk of permanent te beëindigen. Dit is nodig om bijvoorbeeld te kunnen handelen bij vermoeden van illegale activiteiten op de website of bij het uitblijven van betaling.

2.3 De betalingsverplichting blijft in geval van opzegging door de Opdrechtnemer lopen tot de eerstvolgende opzegmogelijkheid, met de looptijd van de overeenkomst in acht genomen.

Duur van de overeenkomst

Voor domeinnaamregistraties geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een (1) jaar. De overeenkomst wordt telkens met een (1) jaar verlengd. Dit doen we in het kader van bescherming van het houderschap van de domeinnaam.

Voor alle overige diensten (zoals doorstuurservice, emailhosting en webhosting) geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie (3) maanden, welke erna telkens  stilzwijgend wordt verlengd.

Beide diensten zijn onderhevig aan een opzegtermijn van één (1) maand, de opzegging moet uiterlijk twee (2) dagen voor de nieuwe periode in gaat binnen zijn.

 

Wijzigingstoestemming

MB Hosting biedt een unieke mogelijkheid om op zeer gemakkelijke wijze een product of dienst aan te gaan. Door het ondertekenen van de Wijzigingstoestemming geeft opdrachtgever aan opdrachtnemer het recht om diensten aan te vragen, te wijzigen of te beëindigen aan de hand van de communicatiewijzen zoals aangegeven op de wijzigingstoestemming.

Opdrachtgever is zich ervan bewust dat opdrachten die op deze wijzen zijn gegeven per direct definitief en onherroepelijk zijn. Eventuele schade die is geleden door het per abuis doorgeven van een bestelling of misbruik van derden kan niet worden verhaald op opdrachtnemer.