Leveringsvoorwaarden Webdesign

Definities

"Dienst": Hieronder wordt verstaan de service 'Webdesign' die door Opdrachtnemer wordt aangeboden, zoals beschreven in het volgende segment.
"Opdrachtgever": Elke persoon, bedrijf of entiteit die de dienst van Opdrachtnemer afneemt en daarvoor een overeenkomst is aangegaan.
"Opdrachtnemer": MB Digital Ventures, het bedrijf dat de Dienst aanbiedt.
"Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures": De Algemene Voorwaarden van MB Digital Ventures, welke te raadplegen zijn via hun website.
"Offerte": Een formeel document waarin de exacte omvang van de Dienst wordt omschreven, inclusief specificaties zoals aantal pagina's, aangepast ontwerp, nagekomen support en overige relevante details.
"Ontwerpen" (van een website): Het visueel conceptualiseren en vormgeven van de gebruikersinterface, structuur en interactie van een website, rekening houdend met gebruiksvriendelijkheid, merkidentiteit en esthetische waarden.
"Ontwikkelen" (van een website): Het technisch realiseren van het ontwerp. Dit kan inhouden het handmatig coderen, maar kan ook gebruikmaken van platformen en content management systemen zoals WordPress, om een interactieve, responsieve en functionele website te creëre

Beschrijving van de Dienst

Opdrachtnemer biedt een Dienst die bestaat uit het ontwerpen van een website op basis van de specifieke wensen van de Opdrachtgever, gevolgd door het daadwerkelijk ontwikkelen van de ontworpen website. Hierbij moet worden genoteerd dat de uiteindelijke ontwikkelde website kleine afwijkingen kan vertonen in vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp. Na oplevering van de website kan Opdrachtnemer het beheer en onderhoud ervan verzorgen. De exacte specificaties van deze Dienst, waaronder het aantal pagina's, of het een op maat gemaakt ontwerp betreft, de na oplevering te leveren support en overige details, worden per geval vastgelegd in de Offerte.

Revisies en Wijzigingen

Voor Webdesign zijn er 2 (twee) kosteloze revisies inbegrepen voor het ontwerp van de website. Voor de ontwikkeling van de website is er 1 (één) revisie inbegrepen. Op beide revisies zijn de bepalingen uit Artikel 8 (Revisies en garantie) uit de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures van toepassing.

Annulering en recht op ontbinding

Bij annulering gelden de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 9 (Annulering en recht op ontbinding) van de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures.

Indien de Opdrachtgever annuleert:
a. Worden alle tot dan toe gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
b. Deze kosten omvatten de reeds gefactureerde voorschotbedragen.
c. Daarnaast wordt een vergoeding volgens het geldende uurtarief gerekend voor het overdragen van het tot op dat moment geleverde werk.

Indien de Opdrachtnemer annuleert:
a. Zal de Opdrachtgever alleen belast worden voor de daadwerkelijk gemaakte kosten tot het moment van annulering.
b. Deze kosten bestaan uit voorschotbedragen voor de al voltooide fases.
c. Verder worden de kosten voor de tot dan uitgevoerde werkzaamheden volgens het geldende uurtarief in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

In aanvulling op de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 11 (Aansprakelijkheid) en Artikel 12 (Vrijwaringen) van de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor onderstaande geleden schades:

a. Schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren van de website.
b. Schade voortvloeiend uit het niet voldoen aan specifieke browser- of apparaatcompatibiliteit.
c. Schade als gevolg van onjuistheden in het ontwerp die zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever.
d. Schade door vertragingen in oplevering als gevolg van late feedback of inhoudslevering van Opdrachtgever.
e. Geschillen of claims met betrekking tot auteursrechtelijk beschermde materialen die door de Opdrachtgever zijn aangeleverd.

Prijzen en betaling

In overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 6 (Prijzen) komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vaste prijs overeen die vermeld in de Offerte.

Betaling van het totaalbedrag geschiedt als volgt:

  • 30% van het totaalbedrag dient als voorschot voldaan te worden bij aanvang van de ontwerpfase.
  • 50% van het totaalbedrag dient als voorschot voldaan te worden bij aanvang van de ontwikkelfase.
  • 20% van het totaalbedrag dient voldaan te worden voor de oplevering van de website.
Betaling van de facturen voor deze dienst geschiedt via bankoverschrijving of iDEAL.

Wijzigingen aan deze voorwaarden

Bepalingen rondom het wijzigen van voorwaarden zoals vermeld in Artikel 18 (Wijzigingen aan deze voorwaarden) uit de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures zijn ook van toepassing op deze voorwaarden,