Leveringsvoorwaarden
Social Media

Definities

"Dienst": Hieronder wordt verstaan de diensten 'Branding', 'Contentcreatie' en/of 'Drukwerk' die door Opdrachtnemer wordt aangeboden, zoals beschreven in het volgende segment.
"Opdrachtgever": Elke persoon, bedrijf of entiteit die de dienst van Opdrachtnemer afneemt en daarvoor een overeenkomst is aangegaan.
"Opdrachtnemer": MB Digital Ventures, het bedrijf dat de Dienst aanbiedt.
"Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures": De Algemene Voorwaarden van MB Digital Ventures, welke te raadplegen zijn via hun website.
"Offerte": Een formeel document waarin de exacte omvang van de Dienst wordt omschreven, inclusief specificaties zoals aantal pagina's, aangepast ontwerp, nagekomen support en overige relevante details.
"Content": Alle materialen, zowel tekstueel als visueel, die MB Digital Ventures in opdracht van de Klant vervaardigt binnen het kader van de Contentcreatie Dienst.
"Social Media" of "Sociale Media": Online platformen waarbij content gemaakt door de gebruikers centraal staan, zoals Facebook, X (voorheen Twitter), LinkedIn, et cetera. "Contentkalender": Ingeplande set van Content om te posten op een bepaalde datum en tijd. "Contentstrategie": Strategische planning voor het maken van Content met doelen voor Social Media van Opdrachtgever in gedachten.

Beschrijving van de Dienst

Social Media is een uitgebreide dienst die door Opdrachtnemer wordt aangeboden, welke zich toespitst op het representeren, promoten en beheren van het merk en de aanwezigheid op social media van Opdrachtgever. De dienst omvat, maar is niet beperkt tot:

Het beheren van Social Media: Dit omvat onder andere het beheren van de profielen van Opdrachtgever op sociale media, het inplannen van posts op deze profielen.

Het maken van Content: Dit omvat het creëeren van tekstuele, visuele of video content zoals posts, stories, reels, etc. ten behoeve van het plaatsen op de sociale media van Opdrachtgever. Tevens het maken van een Contentkalender en strategie voor het maken van Content.

Beheer van de Community: Dit omvat interactieren met de Community van Opdrachtgever op Social Media door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever. Dit kan door te reageren op directe berichten, opmerkingen bij posts, etc.

Revisies en Wijzigingen

Voor het maken van content voor sociale media of de content in een advertentiecampagne is er 1 (één) kosteloze revisie inbegrepen. De bepalingen uit Artikel 8 (Revisies en garantie) uit de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures zijn van toepassing.

Annulering en recht op ontbinding

Bij annulering gelden de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 9 (Annulering en recht op ontbinding) van de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures.

Indien de Opdrachtgever annuleert:
a. Worden alle tot dan toe gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
b. Deze kosten omvatten de reeds gefactureerde voorschotbedragen.
c. Daarnaast wordt een vergoeding volgens het geldende uurtarief gerekend voor het overdragen van het tot op dat moment geleverde werk.

Indien de Opdrachtnemer annuleert:
a. Zal de Opdrachtgever alleen belast worden voor de daadwerkelijk gemaakte kosten tot het moment van annulering.
b. Deze kosten bestaan uit voorschotbedragen voor de al voltooide fases.
c. Verder worden de kosten voor de tot dan uitgevoerde werkzaamheden volgens het geldende uurtarief in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

In aanvulling op de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 11 (Aansprakelijkheid) en Artikel 12 (Vrijwaringen) van de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor onderstaande geleden schades:

a. Schade door reacties, feedback of negatieve publiciteit op sociale media.
b. Schade door inhoud die is gepubliceerd met goedkeuring van de Opdrachtgever.
c. Schade door verlies van sociale media-statistieken.
d. Geschillen met sociale media-platforms over beleidsovertredingen.
e. Schade of geschillen voortvloeiend uit het gebruik van beeldmateriaal of inhoud zonder de juiste licenties of rechten. f. Tegenvallende resultaten of verliezen door advetentiecampagnes op sociale media.

Prijzen en betaling

In overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 6 (Prijzen) komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vaste maandelijkse prijs overeen die vermeld is in de Offerte.

Betaling van deze facturen geschiedt via bankoverschrijving of iDEAL.

Wijzigingen aan deze voorwaarden

Bepalingen rondom het wijzigen van voorwaarden zoals vermeld in Artikel 18 (Wijzigingen aan deze voorwaarden) uit de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures zijn ook van toepassing op deze voorwaarden,