Leveringsvoorwaarden Hosting

Definities

"Dienst": Hieronder wordt verstaan de service 'Hosting' die door Opdrachtnemer wordt aangeboden, zoals beschreven in het volgende segment.
"Opdrachtgever": Elke persoon, bedrijf of entiteit die de dienst van Opdrachtnemer afneemt en daarvoor een overeenkomst is aangegaan.
"Opdrachtnemer": MB Digital Ventures, het bedrijf dat de Dienst aanbiedt.
"Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures": De Algemene Voorwaarden van MB Digital Ventures, welke te raadplegen zijn via hun website.
"Offerte": Een formeel document waarin de exacte omvang van de Dienst wordt omschreven, inclusief specificaties zoals aantal pagina's, aangepast ontwerp, nagekomen support en overige relevante details.
"Website": De specifieke website of websites van Opdrachtgever waarop de dienst van toepassing is. "Termijn": De periodieke tijdseenheid (bijvoorbeeld maandelijks) waarvoor Opdrachtgever zich heeft ingeschreven om de dienst te ontvangen en waarvoor betaling verschuldigd is.
"SEPA-incasso": Een betalingsmethode waarbij geld wordt afgeschreven van de bankrekening van Opdrachtgever volgens de SEPA-regels.
"iDEAL-betaling": Een online betaalmethode die klanten van de meeste Nederlandse banken directe online betalingen laat doen via hun eigen bank.
"Hosting": Het beschikbaar stellen van serverruimte aan Opdrachtgever voor het opslaan en toegankelijk maken van informatie via het internet, met inbegrip van maar niet beperkt tot websites en e-mail.
"Shared Hosting": Het delen van serverruimte met andere klanten van Opdrachtnemer.
"Plesk Installatie": Een specifieke softwaretool waarmee Hosting services beheerd kunnen worden.
"VPS": Virtual Private Server, een virtuele server gehuurd door Opdrachtnemer.

Beschrijving van de Dienst

Opdrachtnemer biedt een Dienst die bestaat uit domeinnaamregistratie, e-mail hosting en/of webhosting. De e-mail hosting en webhosting worden geleverd als Shared Hosting op een Plesk installatie op een VPS die gehuurd is door Opdrachtnemer. Hierbij staat Hosting voor het proces van het verstrekken van serverruimte voor het opslaan van data zodat deze toegankelijk is via het internet.

Annulering en recht op ontbinding

Bij annulering gelden de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 9 (Annulering en recht op ontbinding) van de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures.

Beëindiging van de dienst is mogelijk door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de dienst naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te beëindigen. Bij een dergelijke beëindiging door Opdrachtnemer zal het reeds betaalde bedrag voor de lopende termijn naar rato worden teruggestort. Opdrachtgever kan de dienst opzeggen tot 48 uur voor de volgende factureringstermijn.

Indien Opdrachtgever zich beroept op het herroepingsrecht van 14 dagen na afsluiten van de koop of afstand, zal het reeds betaalde bedrag voor de lopende termijn naar rato worden teruggestort.

Voor deze dienst is het herroepingsrecht nadrukkelijk niet van toepassing op domeinnaamregistratie.

Aansprakelijkheid

In aanvulling op de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 11 (Aansprakelijkheid) en Artikel 12 (Vrijwaringen) van de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor onderstaande geleden schades:

a. Schade als gevolg van downtime.
b. Verlies van gegevens door servercrashes.
c. Schade veroorzaakt door derde partijen die toegang krijgen tot de server.
d. Schade als gevolg van het niet tijdig vernieuwen van domeinnamen of SSL-certificaten
e. Geschillen over domeinnaamregistratie of eigendom.

Garanties

Opdrachtnemer spant zich in om de uptime en beschikbaarheid van de Dienst zo hoog mogelijk te houden door periodiek onderhoud, monitoring en het upgraden van de VPS capaciteit. Echter, Opdrachtnemer biedt geen garanties met betrekking tot uptime en beschikbaarheid van de Dienst.​

Technische Ondersteuning en Probleemoplossing

Bij technische problemen zal Opdrachtnemer eerst samen met Opdrachtgever de aard en oorsprong van het probleem onderzoeken. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de oorsprong van het probleem bij de servers van Opdrachtnemer ligt, wordt technische ondersteuning gratis verstrekt. Wanneer echter vastgesteld wordt dat het technische probleem niet voortkomt uit servers van Opdrachtnemer, zal technische ondersteuning aangeboden worden door Opdrachtnemer tegen een uurtarief van €60, exclusief 21% BTW. Alvorens aanvang van betaalde werkzaamheden, zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld en om toestemming worden gevraagd. Opdrachtnemer geeft geen garantie op een vaste responstijd voor probleemoplossing.

Prijzen en betaling

In overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 6 (Prijzen) komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een periodieke prijs overeen die vermeld is op de website. Prijzen voor bestaande klanten kunnen overeenkomstig Artikel 6, Lid 7 uit de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures worden gewijzigd.

Facturering vindt maandelijks plaats. Door betaling van de eerste termijn van de Dienst via een iDEAL-betaling, verstrekt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een doorlopende machtiging voor automatische incasso van het verschuldigde bedrag via SEPA-incasso. Deze machtiging blijft van kracht totdat de dienst beëindigd wordt conform de geldende voorwaarden.

Wijzigingen aan deze voorwaarden

Bepalingen rondom het wijzigen van voorwaarden zoals vermeld in Artikel 18 (Wijzigingen aan deze voorwaarden) uit de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures zijn ook van toepassing op deze voorwaarden,