Leveringsvoorwaarden Branding, Contentcreatie en Drukwerk

Definities

"Dienst": Hieronder wordt verstaan de diensten 'Branding', 'Contentcreatie' en/of 'Drukwerk' die door Opdrachtnemer wordt aangeboden, zoals beschreven in het volgende segment.
"Opdrachtgever": Elke persoon, bedrijf of entiteit die de dienst van Opdrachtnemer afneemt en daarvoor een overeenkomst is aangegaan.
"Opdrachtnemer": MB Digital Ventures, het bedrijf dat de Dienst aanbiedt.
"Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures": De Algemene Voorwaarden van MB Digital Ventures, welke te raadplegen zijn via hun website.
"Offerte": Een formeel document waarin de exacte omvang van de Dienst wordt omschreven, inclusief specificaties zoals aantal pagina's, aangepast ontwerp, nagekomen support en overige relevante details.
"Content": Alle materialen, zowel tekstueel als visueel, die MB Digital Ventures in opdracht van de Klant vervaardigt binnen het kader van de Contentcreatie Dienst.
"Drukwerkproducten": Alle tastbare producten die voortvloeien uit de Drukwerk Dienst, welke zijn ontworpen conform de wensen van de Klant en worden geproduceerd door een externe partij.
"Huisstijl": Een consistente presentatie van een merk naar buiten toe, waarbij onder andere wordt gedacht aan merknaam, merkarchitectuur, logo, kleuren, lettertypen, en communicatiestijl of tone of voice.
"Merkidentiteit": De interne componenten van een merk, zoals missie, visie, kernwaarden, waardepropositie, doelgroep, en unieke verkoopwaarden, die de manier vormen waarop een merk zich presenteert en wordt waargenomen.

Beschrijving van de Dienst

Branding:
Branding is een uitgebreide dienst die door Opdrachtnemer wordt aangeboden, welke zich toespitst op het creëren, ontwikkelen en bevorderen van de unieke identiteit en presentatie van het merk van Opdrachtgever. De dienst omvat, maar is niet beperkt tot:

Het ontwerpen van een huisstijl: Hieronder valt de ontwikkeling en/of herziening van componenten zoals de merknaam, merkarchitectuur, logo, kleurenschema's, lettertypen, en de communicatiestijl of tone of voice waarmee Opdrachtgever zich wenst te presenteren.

Het vaststellen en articuleren van de merkidentiteit: Hierbij wordt de essentie van het merk van Opdrachtgever naar voren gebracht door het definiëren van elementen zoals missie, visie, kernwaarden, waardepropositie, doelgroep en unieke verkoopwaarden. Deze componenten dienen als fundering voor het merk en bepalen hoe het zich manifesteert in alle communicatie en interacties.

Contentcreatie:
Contentcreatie is gericht op het vervaardigen van zowel tekstuele als visuele materialen ten behoeve van publicatie, zowel offline als digitaal. De specifieke output is afgestemd op de wensen en behoeften van de Opdrachtgever en kan variëren van webcontent, blogs en artikelen tot visuele artefacten zoals infographics, illustraties of digitale ontwerpen.

Drukwerk:
De drukwerkdienst van Opdrachtnemer omvat het ontwerpen van drukwerkproducten conform de specificaties en wensen van Opdrachtgever. Na goedkeuring van het ontwerp door Opdrachtgever wordt de productie van deze drukwerkproducten uitbesteed aan een gekwalificeerde externe partij.

Het is van belang om te benadrukken dat Opdrachtgever ervoor kan kiezen om slechts één van bovengenoemde diensten af te nemen of een combinatie daarvan. Alle specificaties, details en voorwaarden met betrekking tot de gekozen dienst of diensten zullen duidelijk worden vastgelegd in de Offerte.

Revisies en Wijzigingen

Voor elke dienst waar deze leveringsvoorwaarden betrekking op hebben, of het nu gaat om Branding, Contentcreatie of Drukwerk, zijn er 2 (twee) kosteloze revisies inbegrepen. De bepalingen uit Artikel 8 (Revisies en garantie) uit de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures zijn van toepassing.

Annulering en recht op ontbinding

Bij annulering gelden de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 9 (Annulering en recht op ontbinding) van de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures.

Indien de Opdrachtgever annuleert:
a. Worden alle tot dan toe gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
b. Deze kosten omvatten de reeds gefactureerde voorschotbedragen.
c. Daarnaast wordt een vergoeding volgens het geldende uurtarief gerekend voor het overdragen van het tot op dat moment geleverde werk.

Indien de Opdrachtnemer annuleert:
a. Zal de Opdrachtgever alleen belast worden voor de daadwerkelijk gemaakte kosten tot het moment van annulering.
b. Deze kosten bestaan uit voorschotbedragen voor de al voltooide fases.
c. Verder worden de kosten voor de tot dan uitgevoerde werkzaamheden volgens het geldende uurtarief in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

In aanvulling op de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 11 (Aansprakelijkheid) en Artikel 12 (Vrijwaringen) van de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor onderstaande geleden schades:

a. Schade of ontevredenheid als gevolg van branding-elementen die zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever.
b. Schade veroorzaakt door drukfouten na goedkeuring proefdrukken.
c. Fouten in de door Opdrachtgever goedgekeurde content.
d. Schade als gevolg van de keuze van materialen of productiemethoden.
e. Geschillen met derde partijen betreffende de oorsprong of eigendom van gebruikte content of beeldmateriaal.

Prijzen en betaling

In overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 6 (Prijzen) komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vaste prijs overeen die vermeld is in de Offerte.

Betaling van het totaalbedrag geschiedt als volgt:

  • 75% van het totaalbedrag dient als voorschot voldaan te worden bij aanvang van de ontwerpfase.
  • 25% van het totaalbedrag dient voldaan te worden voor de oplevering van het ontwerp of drukwerk.
Betaling van de facturen voor deze dienst geschiedt via bankoverschrijving of iDEAL.

Wijzigingen aan deze voorwaarden

Bepalingen rondom het wijzigen van voorwaarden zoals vermeld in Artikel 18 (Wijzigingen aan deze voorwaarden) uit de Algemene Voorwaarden MB Digital Ventures zijn ook van toepassing op deze voorwaarden,